شرکت پایش صنعت سبز با مسئولیت محدود

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی
نرم افزارهای آموزشی و اداری
دستگاههای حضور و غیاب و دربازکن های اتوماتیک ( کارتهای هوشمند)