نرم افزار جدید شرکت پایش:

سینمای آموزشی

پلیر فیلم با امکان دیکشنری آنلاین روی زیرنویس.

مشخص کردن اصطلاحات در زیرنویس

ذخیر لغات و اصطلاحات (روش لایتنر در مرور لغات)

انواع دیکشنریها مانند Oxford, Meriam Webster,WordNet

و امکانات دیگر.