دیکشنری پایش - Farajbeik Farsi

Download

 

مثال:

Abandon

ترك‌ گقتن‌، واگذار كردن‌، تسليم‌ شدن‌، رهاكردن‌، تبعيد كردن‌، واگذاري‌، رهاسازي‌، بي‌ خيالي‌