دیکشنری پایش - HFarsi Advanced Version - Payesh Dictionary

Download

 

مثال:

 

Abandon

ترک کردن ،ترک گفتن ،واگذارکردن ،تسليم شدن ،رهاکردن ،تبعيدکردن ،واگذارى ،رهاسازى ،بى خيالى
کامپيوتر : رها کردن
علوم نظامى : رها کردن