دیکشنری پایش - MHM Advance English Persian

Download

 

مثال:

 

Abandon

[.v]: ترک کردن ، ترک گفتن ، واگذارکردن ، تسليم شدن ، رهاکردن ، تبعيدکردن ، واگذارى ، رهاسازى ، بى خيالى

{کامپيوتر}: رها کردن

{علوم نظامى}: رها کردن