نرم افزار لايتنر موبایل پایش 504 Absolutely essential words

 

لينك دانلود1 همراه با تلفظ


لينك دانلود2 بدون تلفظ


اين نرم افزار براي كتاب 504Absolutely essential words طراحي شده است.

براي استفاده از كتابهاي و بانكهاي ديگر ميتواند نسخه كامل آنرا تهيه كنيد.