دانلود آخرين نسخه نرم افزار

دانلود نرم افزار كامل نسخه 1.7.5(همراه با نسخه 504 رایگان)

دانلود قسمت صوتي (تلفظ بريتانيايي)

LeitnerBox بخش1 100MB
بخش2 100MB
بخش3 60MB
دانلود قسمت صوتي (تلفظ آمريكايي)
Leitnerbox بخش 1 95MB بخش 2 95MB بخش 3 60MB

 

دانلود فلش کارتها