انتشارات كتابكده

ميدان انقلاب، روبروي سينما بهمن، جنب بانك تجارت، بازارچه كتاب، كتابكده شماره 4 . تلفن: 66467263 و 66494913