خطای run-time error 75

این خطا مربوط به دسترسی برنامه به فایلهای نصب شده است. شاخه نرم افزار باید اجازه خواندن و نوشتن داشته باشد.