نرم افزار لایتنر پایش

حاوی کتابهای معروف  لغت مانند 504,601,1100, واژگان ضروری تافل و ...

تلفظ آمریکایی و انگلیسی (ضبط شده)

امکان ایجاد بانک جدید و اضافه کردن بانک

خروجی نسخه موبایل لایتنر پایش

نسخه رایگان 504