نرم افزار رايگان حضور و غیاب پايش

مشخصات:
محاسبه ساعات كاري، ماموريت و ...
تعريف فعاليت جديد
ايجاد گروههاي كاربري
ارائه گزارش‌هاي ماهانه و دوره‌اي
محاسبه دستمزد و جريمه

لينك دانلود نرم افزار

براي اجراي اين نرم افزار  بايد نرم افزارهاي زير بر روي كامپيوتر شما نصب باشند

Microsoft Access 2007 Database Engine لينك دانلود

dot net frame work 3.5 لينك دانلود

تنظیمات نرم افزار:

 نرم افزار اين دستگاه شامل قسمتهاي مختلف ميباشد و در صورتي كه بدرستي تنظيم نباشند گزارش ناقص خواهد بود.(در صورت تغيير، اين تنظيمات  شامل اطلاعاتي كه قبلا از دستگاه خوانده شده نميشود)
توجه داشته باشيد كه قبل از اتصال به دستگاه و خواندن اطلاعات، مشخصات كاربران، فعاليتها،  گروه هاي كارمندي(ساعات كاري)، تعطيلات و در صورت نياز دستمزد فعاليتها بايد تنظيم شوند.

1- ايجاد گروههاي كارمندي:
    براي تعدادي از كارمندان كه ساعات كاري مشابه دارند بايد گروه كارمندي ايجاد كنيد و ساعات كاري هفتگي را مشخص نماييد.(اين تنظيمات اگر بدرستي انجام نشوند محاسبه ساعات حضور و اضافه كاري و غيبت  بدرستي انجام نميشوند) يك گروه كارمندي عمومي در اين نرم افزار تعريف شده است كه در صورتي كه گروه كارمندي براي يك كارمند مشخص نشود، عضو اين گروه محسوب خواهد شد.

2- تنظيم فعاليت ها:
    كليدهاي
F1 و F2 به ترتيب براي مرخصي و ماموريت در نظر گرفته شده است. شما ميتوانيد كليد F3 را نيز براي فعاليت ديگري تعريف كنيد (ميزان دستمزد ساعتي را ميتوانيد بعدا براي هر فعاليت هر شخص وارد كنيد در غير اينصورت دستمزدي كه در تعريف فعاليت وارد كرده ايد منظور خواهد شد.)

3- وارد كردن روزهاي تعطيل:
وارد كردن روزهاي تعطيل (اين روزها غير از روزهاي تعطيل هفتگي ميباشد) باعث ميشود تا آنروز براي كارمندان غيبت محسوب نشود و در صورت فعاليت، اضافه كاري محسوب شود.

4- در منوي دستگاه  شما ميتوانيد ساعت دستگاه را تنظيم كنيد و همچنين در مواقع ضروري كل دستگاه را پاك كنيد.(براي اين كار نياز به تماس با شركت پايش داريد.) در منوي پيكربندي  نيز ميتوانيد واحد پول،  زمان مجاز براي تصحيح فعاليت(در صورتي يك كارت در كمتر از اين بازه زماني كشيده شود كارت دوم  ملاك خواهد بود)

5- در صورتي كه به هر دليل(مثلا نياز به تغيير تنظيمات و تهيه گزارش جديد) مي‌خواهيد اطلاعات كارمندان دوباره از دستگاه خوانده شود از منوي كارمندان "حذف آمار كاركرد تمامي كارمندان" استفاده كنيد. توجه داشته باشيد با اين كار كليه فعاليتهايي كه دستي وارد نرم افزار شده اند و كليه رفع نقص هاي مربوط به فعاليتهاي كارمندان پاك خواهد شد.

6- شما ميتوانيد در گزرارش كاركرد، فعاليتهاي ناقص كارمندان را تصحيح كنيد(شامل تصحيح ساعت شروع و خاتمه فعاليت) و همچنين در صفحه اصلي فعاليت براي يك كارمند وارد كنيد.

7- اگر تنها میخواهید از نرم افزار استفاده کنید، میتوانید لیست کارتها(فعالیتها) را در فایل اکسل در 3 ستون تاریخ و ساعت(بصورت میلادی مانند 2014/2/27 13:11:5)، فعالیت(0 ورود و خروخ، 1 مرخصی، 2 ماموریت) و شماره کارت وارد کنید و بصورت فایل txt ذخیره نمایید سپس از منوی دستگاه، ورود اطلاعات از فایل، آنرا به نرم افزار اضافه نمایید.