مقالات

یادگیری زبان با تماشای فیلم + روش لایتنر

بی گمان یکی از بهترین راههای یادگیری زبان بصورت خودآموز تماشای فیلم زبان اصلی میباشد.

این روش به دلیل جذابیت دیدن فیلم و احساس نزدیکی بیشتر تماشاگر با محیطی که شخصیت های فیلم در آن هستند میتواند روش خوبی برای یادگیری زبان خارجی باشد.